Pravidla a podmínky

I. Co je na webu přísně zakázáno:

 • 1) Porušovat jakýkoliv platný zákon v ČR potažmo EU(Evropské Unie) !!!
 • 2) Je zákázano vědomé porušování autorských práv dle DMCA
 • 3) Přidávat na web zcela nahé fotky, videa a jiný digitalní materiál porušující důstojnost a dobré mravy(no content for 18+) a samozřejmě žádné vulgarismy!
 • 4) Je zakázano psát či inzerovat veškeré MLM systémy(pyramidové schémata), nabízet kryptoměnové spekulace, loterie, herní tipy apd.
 • 5) Je přísně zakázáno nutit uživatelé k sexuálním službám(včetně vydírání různého charakteru, tzv.stalking), za úplatu či bezúplatně, včetně obchodu s lidmi
 • 6) Je zakázano vytvářet duplicitní účty
 • 7) Nedovolujeme vyzývat uživatelé k nákupu čehokoliv(tedy kromě zakoupení kreditu na našem webu)

II. Registrace uživatelů seznamky xLidé.cz(Všeobecné podmínky)

 • 1)Tato seznamka je určena výhradně osobám starším 15-ti let. Všechny údaje zadávané v registraci (založení nového profilu) a v dalších formulářích musí být pravdivé. Při jakékoliv změně těchto údajů je uživatel povinen provést jejich opravu, či o opravu požádat poskytovatele. Údaje je možné měnit on-line přímo přes webové rozhraní poskytovatele. Na registraci není právní nárok, provozovatel si vyhrazuje právo smazat uživatelský profil.
 • 2)Registrovaný uživatel nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na účtu dojde v souvislosti se zjištěním uživatelova přihlašovacího jména a hesla jinou osobou, které nebude způsobeno poskytovatelem.
 • 3)Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o novinkách na webu xlide.cz.
 • 4)Registrovaný uživatel souhlasí s tím, že informace o uživateli (vyjma osobních dat chráněných zákonem č. 101/2000 Sb, dále GDPR viz: Soubory cookie a Zásady ochrany osobních údajů) budou použity pro marketingové účely poskytovatele. K marketingovým účelům poskytovatele může být použit bez předchozího souhlasu uživatele i výňatek z e-mailové korespondence mezi poskytovatelem a uživatelem.
 • 5)Registrovaný uživatel souhlasí s ověřením registrace zasláním potvrzovacího e-mailu s unikátním odkazem pro ověření schopnosti disponovat s e-mailovou schránkou uvedenou při registraci.
 • 6)Zaregistrováním vyslovujete souhlas s těmito všeobecnými podmínkami, zejména se způsobem zpracováním osobních údajů na základě výše uvedených podmínek.
 • 7)Určení administrátoři mohou nahlížet do konverzací(při podezření) a nekalé jednání(porušující ústavu) nahlásit orgánům činným v trestním řízení, dále jen PČR.
 • 8)Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že mu může být v rámci registrace doručen rozličný reklamní obsah a to formou bannerové reklamy, textových doporučení a reklamních zpráv.
 • 8)Uživatel bere na vědomí že registrace na webu je zdarma, nicméně další služby jsou zpoplatněny(dobitím kreditu) dle aktuálního ceníku.

III. Provozní podmínky

 • Uživatel webu je plně zodpovědný za dodržování těchto POP a je povinen se jimi řídit. Pokud uživatel s POP nesouhlasí, neměl by web používat. Uživatel souhlasem s POP akceptuje veškerá jejich ustanovení. Bez souhlasu s POP není uživateli dovolena registrace ani vkládání jakýchkoli dat. Při registraci či vkládání dat je uživatel povinen uvést minimálně platnou emailovou adresu, heslo a popř. další pravdivé údaje požadované Provozovatelem.

 • Provozovatel doporučuje uživateli používat nejnovější technologie, tzn. poslední verzi prohlížeče, operačního systému apod. V opačném případě Provozovatel negarantuje uživateli plnohodnotný provoz webu/aplikace. V rámci provozu webu/aplikace umožňuje Provozovatel uživatelům přístup k webu, dále možnost vkládat na web textové, obrazové a zvukové informace (dále jen data), web tato data může zobrazovat, zasílat, přehrávat, mazat nebo jinak s nimi dále pracovat. Provozovatel je oprávněn, bez souhlasu uživatele čí jeho předchozího upozornění, web/aplikace jakkoli upravovat nebo inovovat. Provozovatel není nijak zodpovědný za činnost uživatele na webu ani za způsob jak web používá, veškerá zodpovědnost je na straně uživatele.

 • Pro data, která uživatel na web vkládá, platí určité pokyny a omezení: je zakázáno vkládat data chráněná autorským zákonem, bez toho aniž by uživatel disponoval k datům právy umožňujícímu dané použití, je zakázáno vkládat URL odkazy na jiné komerční internetové služby, není-li výslovně Provozovatelem uvedeno jinak, je zakázáno vytvářet duplicitní registrace - tzv. „identity“, tedy stav kdy se za více on-line registracemi prokazatelně ukrývá jedna a tatáž osoba, na seznamovacích a komunitních webech je striktně zakázáno nabízení a reklama jakýchkoli služeb či zboží uživatelem, ať už za úplatu, výměnou či zdarma - uživatel výslovně prohlašuje, že seznamovací/komunitní web/aplikace nepoužije k jakýmkoli obchodním účelům nebo praktikám, které odporují zákonům České republiky či Evropské Unie. Ostatní pokyny týkající se používání webu/aplikace jsou zveřejněny přímo na příslušných stránkách webu/aplikace. Uživatel je povinen tyto pokyny respektovat. Provozovatel si vyhrazuje právo na smazání dat nebo přesun dat, profilu či inzerátu do jiné kategorie, pokud uživatelem zvolená kategorie/oblast/zaměření neodpovídá vloženým datům. Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že data, která na web vloží, mohou být zobrazena, přečtena, zpracována či jinak použita třetí osobou. Pokud uživatel v souvislosti s využíváním webu/aplikace vkládá data, poskytuje tím provozovateli následující práva k těmto výsledkům činnosti uživatele a to i tehdy, pokud jsou dílem ve smyslu zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském: používat, upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, veřejně vystavovat, veřejně provádět, reprodukovat, publikovat, sublicencovat, přenášet nebo prodávat jakékoli takové komunikace a vytvářet z nich odvozená díla, sublicencovat třetí straně neomezená práva k provádění kterýchkoli předchozích práv udělených ve vztahu k těmto datům. Na základě předání těchto dat nevzniká provozovateli povinnost tyto jakkoli užívat a je oprávněn tato data kdykoli na základě vlastního uvážení z webu odstranit. Za poskytnutí oprávnění provozovateli k datům nenáleží uživateli jakákoli úplata.

 • Uživatel nesmí upravovat, kopírovat, distribuovat, předávat, zobrazovat, provádět, reprodukovat, publikovat, licencovat, převádět nebo prodávat jakékoli informace, software, produkty nebo služby z webu získané, ani z nich vytvářet odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat web k jakýmkoli účelům odporujícím zákonům nebo těmto POP. Uživatel nesmí web/aplikace využívat způsobem, který by mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci webu/aplikace, nebo jakkoli omezovat, poškozovat či urážet jiné uživatele. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli materiály či informace týkající se webu/aplikace, které nejsou (nebyly) veřejně zpřístupněny nebo prostřednictvím webu/aplikace poskytnuty. Pro přístup k webu/aplikaci a jeho používání je rovněž zakázáno skrývat identitu počítače, na kterém uživatel web používá, pomocí software, služby či funkce prohlížeče, které umožňují skrývání identity. Při porušení tohoto ustanovení si Provozovatel vyhrazuje právo znemožnit uživateli přístup k webu či omezit používání aplikace.

 • Uživatel se zavazuje, že své přihlašovací údaje k webu/aplikaci neposkytne třetí osobě. V opačném případě si je vědom, že mohou být zneužity a v této souvislosti si je také vědom rizik z toho pro něj vyplývajících. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití přihlašovacích údajů a s tím spojenými neoprávněnými zásahy třetích osob. Uživatel tímto uděluje výslovný a dobrovolný souhlas se zasíláním emailů na emailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Tento souhlas může uživatel kdykoli odvolat. Emaily zasílané uživateli mohou mít informační, reklamní nebo obchodní charakter. Souhlasem s těmito POP, uživatel tyto aktivity ze strany Provozovatel nepovažuje za spam. Nesouhlas se zasíláním těchto emailů, může uživatel oznámit provozovateli prostřednictvím hlavního emailu info@xlide.cz. Uživatel bere na vědomí, že web může zahrnovat propojení na ostatní weby provozované Provozovatelem nebo na jiné weby, které zabezpečují různé funkce jako např. zobrazování reklamy, měření návštěvnosti apod. (dále jen propojené weby). V případě, že propojené weby nejsou kontrolovány Provozovatelem, není tento za tyto propojené weby nijak zodpovědný. Uživatel dále bere na vědomí, že na webu/aplikaci jsou zobrazovány reklamy zobrazované Provozovatelem, reklamními systémy či třetími stranami. Uživatel také bere na vědomí, že reklamní systémy mohou používat informace o návštěvách reklam ze strany uživatele k cílení reklamy či nabídek zboží nebo služeb. Uživatel bere na vědomí, že pokud bude jakýmkoli způsobem omezovat zobrazování reklam, Provozovatel si vyhrazuje právo libovolným způsobem omezit či úplně zamezit uživateli používání webu/aplikace.

 • Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s používáním webu/aplikace nebo nemožnosti tyto používat nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností. Uživatel bere na vědomí, že při zajišťování provozu webu/aplikace může dojít k výpadku, a také že může dojít ke ztrátě dat. Provozovatel v těchto případech nenese žádnou odpovědnost. Provozovatel si vyhrazuje právo a uživatel je bere na vědomí, že jestliže uživatel nebude web využívat po dobu více než 12 měsíců, může být uživateli jeho registrace na webu ukončena, veškerá jeho data pak budou odstraněna.


 • IV. Práva uživatele

  Provozovatel webu (xlide.cz) zajistí na základě souhlasu s těmito podmínkami pro uživatele následující:
 • 1) Právo na nepřetržitý provoz této seznamky(vyjma nahodilých technických výpadků).
 • 2) Zajistí dohled nad vlastními technickými prostředky, včetně jejich dalšího servisu.
 • 3) Uživatelskou emailovou podporu podle vlastností poskytované služby.


 • V. Práva provozovatele

 • 1) Právo na bezpodmínečné ukončení uživatelského účtu(bez předchozího upozornění).
 • 2) Provozovatel má dále právo banovat či jinak postihovat uživatele, případně kontaktovat PČR při zjistění protiprávního jednání.
 • 3) Právo na veškerou informovanost o všech závadách ve vztahu(uživatel/provozovatel) či k webu/aplikaci, např, když uživatel již nechce využívat služby webu a chce aby byl jeho účet smazán, musí o tomto provozovatele písemně spravit a to na emailové adrese info@xlide.cz.
 • 4) Provozovatel má absolutní právo na změnu/aktualizaci veškerých ustanovení a podmínek na tomto webu.


 • VI. Obchodní podmínky(dobíjení kreditu na xlide.cz)

 • Provozovatel/Obchodník: ...
 • Na našem webu lze zakoupit tzv: kredity, tyto kredity slouží k nákupu premium služeb na webu.
 • Mezi tyto PREMIUM⭐ služby patří zejména:

 • zlepšení pozice ve vyhledávání(zvýhodnění oproti standart users = větší šance na seznámení), bez reklam, s prémium účtem si užijete seznamku naprosto bez reklam. Dále prioritní zobrazení zpráv, což znamená, že když např: o jednu ženu projeví více mužů zájem, tak premium uživatel bude upřednostněn v jejím interním messangeru.

 • S prémium účtem lze dále využívat tzv „režim inkognito“ lze tedy projíždet profily uživatelů bez zapsané návštěvy 👍 .

  Ceník 2022

  Aktuálně podporujeme platby pouze následujícími metodami: Paypal/Bankovní převod
  Pzn: Přes Paypal je možno zaplatit i Vaší platební kartou.
  U nás lze dobíjet kredity ve 4 variantách !
 • 50 kreditů = 50kč
 • 100 kreditů = 100kč
 • 250 kreditů = 250kč
 • 500 kreditů = 500kč